Media Doctors

Logo media doctors wit

Algemene voorwaarden

Media Doctors is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
met nummer 87066610. Onderstaand beschreven algemene voorwaarden gelden op alle
offertes en overeenkomsten tussen Media Doctors als opdrachtnemer en de opdrachtgevers. Opdrachtgevers zijn diegene die met Media Doctors een overeenkomst hebben afgesloten. Waarbij de geleverde dienst bestaat uit het verzorgen van online marketing voor de opdrachtgevers.

Offertes

1.1 De beschreven algemene voorwaarden zijn op iedere offerte en overeenkomst van Media Doctors van toepassing.
1.2 Alle offertes zijn vrijblijvend en binden Media Doctors enkel wanneer dat schriftelijk is vastgesteld middels een ondertekende opdrachtbevestiging.
1.3 De geldigheid van de offerte is weergegeven in de offerte. Indien geen termijn is aangegeven, is de offerte tot vier weken nadat de offerte is uitgebracht, geldig. 

Duurovereenkomsten

2.1 Besproken wordt met opdrachtgever het aantal uur dat Media Doctors werkt voor opdrachtgever.
2.2 Tevens wordt de duur van het aantal maanden besproken. Wanneer de overeenkomst ten einde is, zal deze verlopen. Als gewenst is de samenwerking tussen opdrachtgever en Media Doctors voort te zetten, kan dit in een nieuwe overeenkomst worden vastgeld.

Verplichtingen Media Doctors

3.1 Media Doctors garandeert dat het traject met volledige inzet en naar beste kunnen wordt uitgevoerd. Dit zal gepaard gaan met voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
3.2 Media Doctors zal zich volledig inzetten om het traject binnen afgesproken tijd af te ronden. Wanneer de termijn door uitblijven van medewerking of benodigde materialen van opdrachtgever dreigt overschreden te worden, wordt opdrachtgever hiervan op de hoogte gesteld.

Verplichtingen opdrachtgever

4.1 Wanneer wijzigingen in persoonsgegevens van opdrachtgever worden aangebracht, zal opdrachtgever Media Doctors hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
4.2  Opdrachtgever is niet toegestaan de verkregen dienst te verkopen of verhuren.
4.3  Wanneer opdrachtgever besluit het traject te wijzigen zal opdrachtgever hiervoor betalen. Het lopende traject zal worden afgesloten en een nieuwe offerte zal worden opgesteld en een daarbij horende, nieuwe prijs. De kosten die gemaakt zijn in het voorgaande traject zullen worden voldaan door opdrachtgever.

Prijzen

5.1 De prijzen die door Media Doctors worden gehanteerd zijn exclusief btw en andere uit wettelijke voorschriften voorvloeiende heffingen.
5.2 Alle prijzen op de website, offertes of overige documenten kunnen te allen tijde worden gewijzigd en zijn onder voorbehoud van typefouten. Media Doctors is niet aansprakelijk voor de gevolgen van typefouten. Wanneer er een wijziging wordt doorgevoerd in een verstrekte offerte, wordt dit door Media Doctors naar de opdrachtgever gecommuniceerd.

Levertijd

6.1 De levertijd van een traject wordt schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst tussen opdrachtgever en Media Doctors.
6.2 Wanneer overeengekomen levertijd, door welke oorzaak ook, overschreden wordt, heeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Klachten

7.1 Wanneer sprake is van een klacht dient deze door opdrachtgever aan Media Doctors gemeld worden. Media Doctors zal zich maximaal inspannen klachten te verhelpen. Echter zal dit niks veranderen aan de betalingsverplichting waaraan opdrachtgever moet voldoen.

Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle projecten die Media Doctors voor opdrachtgevers maakt, blijven eigendom van Media Doctors totdat opdrachtgever het verschuldigde bedrag volledig heeft voldaan.
8.2 Wanneer opdrachtgever niet voldoet aan alle in de overeenkomst opgestelde verplichtingen, is Media Doctors zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen.

Betalingsvoorwaarden

9.1 Opdrachtgever zal via overmaking moeten voldoen aan de rekeningen die uitgeschreven zijn door Media Doctors. Opdrachtgever heeft tot uiterlijk 21 dagen na het verstrekken van de rekening, de tijd aan het verschuldigde te voldoen.
9.2 Alle kosten die voortvloeien uit de overeenkomst tussen opdrachtgever en Media Doctors, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

10.1 Media Doctors kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verliezen van digitaal opgeslagen informatie. Media Doctors behoudt het recht van haar opdrachtgevers te verwachten dat verstreken informatie betreft werkzaamheden worden opgeslagen op een duplicaat.
10.2 Media Doctors is niet aansprakelijk wanneer schade ontstaat aan werkzaamheden door het toedoen van derden.
10.3 Bij aansprakelijkheid van Media Doctors is Media Doctors beperkt tot het totaalbedrag van de factuurwaardes van het gedeelte van de overeenkomst waaruit deze aansprakelijkheid naar voren komt.
10.4 Media Doctors is niet aansprakelijk te stellen wanneer er schade wordt verricht aan voldane werkzaamheden door het installeren van software door de opdrachtgever of door derden.
10.5 Wanneer geleverde diensten niet, minder of anders functioneren door wijzigingen in internet browsers, software, of verschillende sociale media platformen, kan Media Doctors niet aansprakelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheid

11.1 In geval van overmacht en wanneer leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet in staat zijn aan de levering te voldoen en waardoor Media Doctors de nakoming van de overeenkomst niet kan verwezenlijken, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel beëindigd. Alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Duur en beëindiging

12.1 De duur van de overeenkomst tussen Media Doctors en opdrachtgever staat beschreven in de overeenkomst. Bij verlopen van een overeenkomst wordt in overleg tussen opdrachtgever en Media Doctors bepaald of de samenwerking wordt voortgezet.

Geheimhouding

13.1 Opdrachtgever en Media Doctors zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke gegevens en informatie die wordt ontvangen van een wederpartij. Deze verplichting wordt daarbij ook opgelegd aan hun medewerkers.

Wijzigingen algemene voorwaarden

14.1 Media Doctors behoudt het recht haar algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Opdrachtgever wordt hiervan op de hoogte gesteld. Opdrachtgever kan de overeenkomst beëindigen met ingang van de datum waarop de wijziging wordt doorgevoerd.
14.2 Wijzigingen zijn ook van toepassing op reeds gesloten overeenkomsten.
14.3 Wanneer op de datum van de inwerkingtreding van de wijziging geen bezwaar is gemaakt namens opdrachtgever, wordt geacht dat wijzigingen worden aanvaard.

Reclame

15.1 Opdrachtgever dient uiterlijk 30 dagen na waarneming van gebreke van verplichtingen dit aangetekend te reclameren. Wanneer dit tijdslimiet wordt overschreden, vervalt elke aanspraak en aanzien van Media Doctors.
15.2 Bij gegrond achting van reclame door Media Doctors, worden na overleg met opdrachtgever de relevante diensten vergoed of vervangen.
15.3 De vergoeding heeft een maximum dat gelijk is aan de waarde van de prijs van de dienst die beschreven staat in de overeenkomst.
15.4 Reclame schort verplichtingen van opdrachtgever niet op.

Wijzigingen algemene voorwaarden

16.1 Nederlands recht is van toepassing op overeenkomsten tussen opdrachtgever en Media Doctors.
16.2 Eventuele veranderingen in management hebben geen invloed op de overeenkomst tussen opdrachtgever en Media Doctors.
16.3 Wanneer een bepaling uit de overeenkomst tussen opdrachtgever en Media Doctors en/of de algemene voorwaarde nietig blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overeenkomst of algemene voorwaarden. De betrokken partijen zullen (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen.